Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. myspc

#myspc photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #myspc on Instagram

Advertisement

Advertisement

Advertisement

fatteme pezeshki (@shiteme_pezeshki) Instagram Profile Photo shiteme_pezeshki

fatteme pezeshki

Instagram Image by fatteme pezeshki (@shiteme_pezeshki) with caption : "...
.
.
به آن چیزهای از یاد رفته می اندیشیدم
که خاطره ام را زنده نگه می دارد،
به آن چیزهای بی ربط که هیچ کسشان فرا نمی خ" at Tehran, Iran - 1847110580970148170
Tehran, Iran Report Download 3 32

... . . به آن چیزهای از یاد رفته می اندیشیدم که خاطره ام را زنده نگه می دارد، به آن چیزهای بی ربط که هیچ کسشان فرا نمی خواند: به خاطر آوردن رویاها ــ آن حضورهای نابه هنگام که زمان از ورای آنها به ما می گوید که مارا موجودیتی نیست و زمان تنها چیزی است که باز می آفریند خاطره ها را و در سر می پروراند رویاها را. سرزمینی در کار نیست به جز خاک و به جز تصویرهایش : خاک و نوری که در زمان می زید. اکتاویو پاز #myspc