Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. book

#book photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #book on Instagram

Advertisement

image by Hannah Giles (@hannahgiles_fineart) with caption : "Just finished reading this. Was a bit sceptical when I got it but went in with an open mind and I am so glad I got it. 
" - 1849977703559026404
Report Download 0 0

Just finished reading this. Was a bit sceptical when I got it but went in with an open mind and I am so glad I got it. @elizabeth_gilbert_writer write about so much inspiring perspectives of creativity. This book as something for everyone. Even if you are not a big reader I would recommend giving this book a read “Big Magic cracks open a world of wonder and joy”. I am now moving on to eat,pray,love and then onto other books of hers. - - - #book

Advertisement

image by Sybil (@syboulette_) with caption : "Roman estival ☀️
~
Catherine trouve dans un roman emprunté à la bibliothèque, un roman de Françoise Sagan, un marque-pag" - 1849977691010228399
Report Download 0 0

Roman estival ☀️ ~ Catherine trouve dans un roman emprunté à la bibliothèque, un roman de Françoise Sagan, un marque-page bien différent des marques-page habituels: c'est un bout de papier sur lequel sont inscrits un prénom, un numéro de téléphone et quatre mots "Appelle moi quand tu veux"! Étant célibataire, Catherine décide d'appeler ce Jean-Philippe!! ~ Dès les premières pages, je me doutais du devenir de ce numéro de téléphone, de ce Jean-Philippe et de leur relation (c'est comme dans les séries télé de Noël: on connait l'histoire mais on ne peut pas s'empêcher de regarder!!!)!! Évidemment, je me suis posée la question: aurais-je appeler ce numéro de téléphone si c'est moi qui l'avait trouvé??? La plume de Blandine Chabot est légère et ses traits d'humour sont plaisants. L'auteure a autant de facilité à écrire des scène humoristiques que des scènes plus sensibles, cela permet de l'empathie pour Catherine. Le récit est enjoué, il paraît à certains moments décousus mais il retranscrit justement l'état d'esprit de Catherine avec son franc parlé, son dynamisme et ses doutes. Il y a bémol dans ce roman que je vous laisse découvrir dans ma chronique. ~ Merci @cherche_midi_editeur_ pour cette lecture. 🖋 Ma chronique est à retrouver sur blog (lien dans ma bio) 🖋 ~ #book

Advertisement

Eva Korytářová (@eva.korytarova) Instagram Profile Photo eva.korytarova

Eva Korytářová

image by Eva Korytářová (@eva.korytarova) with caption : "Tak takhle knížka me opravdu bavila! V brzké době se do Jižní Ameriky asi jen tak nepodívám, takže bylo fajn tento zajím" - 1849977665206724551
Report Download 0 0

Tak takhle knížka me opravdu bavila! V brzké době se do Jižní Ameriky asi jen tak nepodívám, takže bylo fajn tento zajímavý kus světa moci "procestovat" alespoň prostřednictvím cestopisu. Dominika své zážitky z cesty zaznamenala tzv. "na pohodu", tedy velmi čtivým způsobem a své zážitky navíc doplnila svými fotkami a krásnými ilustracemi od Dany Ledl. Za ne určitě letní #book

Report Download 0 0

184 『개선문』 - 에리히 마리아 레마르크 ⭐⭐⭐⭐ 이 소설은 파편에 관한 소설이다. ㆍ 전쟁의 상흔과 비극의 기억이 파편이 되어 개인의 삶에 어떻게 박혀서 꿈틀대는지, 전쟁이라는 지옥 문 앞에서 개개인이 조각조각의 파편이 되어 어떻게 흩날리는지를 보여준다. ㆍ 1 p22 - 이윽고 그 차는 거리 저쪽에 거대한 지옥 문처럼 솟아 있는 개선문을 앞에 두고 멈추어 섰다. ㆍ 첫번째 세계대전을 경험한 의사 라비크의 인생 여기저기엔 전쟁의 파편이 박혀있다. 파편은 교묘하게 은폐되어 있고 그 상처는 아물지도 않는다. ㆍ 1 p113 - 고독하다는 것, 그것은 인생의 영원한 후렴이 아니던가. ㆍ 파리의 불법체류자인 라비크라는 가명을 사용하여 뛰어난 실력으로 대리 수술을 하며 나름 여유롭게 살고 있지만 문득문득 파편들이 튀어나와서는 눈 앞의 모든 것을 압도한다. ㆍ 1차 대전 중 옆자리에서 죽은 두 친구, 어머니가 강간 당하고 아버지가 살해 당하는 장면을 목격한 소녀, 다리를 절단해서 보험비를 더 받게 해달라는 소년, 그리고 자신으로 인해 나치게 끌려왔다 스스로 목을 맨 연인 시빌. ㆍ 2 p339 - 당연한 일이었지만 이상하게 들렸다. 파리의 등화관제라, 파리가. 세상 모든 빛이 어두워지는 느낌이었다. ㆍ 1 p151 - 그는 미소를 지었다. "우리가 꿈을 꾸는 건, 꿈 없이는 진실을 견딜 수 없기 때문이지." ㆍ 1 p180 - "당신이 대천사나 바보로 변하든 범죄자로변하든, 아무도 몰라. 그런데 당신 단추가 하나 떨어지면, 누구나 다 그것을 알아." ㆍ 2 p10 - "보체크, 노이만, 군터가 내 이름이었지. 생각나는 대로 말이야. 라비크란 이름은 포기하기 싫었네. 이 이름이 마음에 들어." ㆍ 2 p105 - 당신은 내 지평선이에요. 내 모든 생각은 당신한테서 끝나요. ㆍ 2 p130 - 메마른 냉소주의와 위기의 세월에 쌓아올렸던 장작보다 감정의 불길 위에서 더 타오르기 좋은 게 어디 있겠는가? ㆍ 자신과 시빌을 고문하고 시빌을 죽음에 이르게 한 게슈타포 하켈을 파리에서 발견하는 라비크. 라비크는 자신을 알아채지 못하는 그에게 접근해 결국 복수를 하지만... ㆍ 2 p328 - 이제는 막다른 구석으로 몰리고 겁에 질려 더 이상 나아갈 수도 없다. 갑자기 그것이 느껴졌다. 그 냄새를 맡을 수 있었다. 공포를, 마지막의 거대하고 침묵하는 공포를 냄새 맡았다. 공포의 냄새를 맡았다. ㆍ 2 p345 - 탁자 위에는 반쯤 남은 칼바도스가 놓여 있었다. 한 모금 마셨다. 프랑스 하고 그는 생각에 잠겼다. 오 년 동안의 불안했던 생활. 삼 개월 동안의 감옥살이, 불법 거주, 네 번의 귀환. 오 년 동안의 생활, 그런대로 멋진 생활이었다. ㆍ 2 p367 - "이상해요······. 죽을 수 있다는 게······. 사랑하는데도 말예요······." ㆍ 2 p382 - 사방엔 불빛이라곤 없었다. 광장엔 어둠만 짙게 깔려 있었다. 너무 어두워, 개선문조차 보이지 않았다. ㆍ 새로운 연인 조앙이 오발탄 같은 총탄을 맞고 라비크의 품에서 , 어두운 파리의 파편 같은 인생을 마친 날, 2차 대전의 포고가 터진다. ㆍ 그간 읽은 레마르크의 소설 중 가장 시적이며 완숙한 느낌이다. 이보다 늦게 썼다는 보다도 더 중후하다. ㆍ 언젠가 다시 읽을 수밖에 없을듯 하다. ㆍ p.s. 차이는 있지만 읽는 내내 빌리 조엘의 와 잘 어울렸다. ㆍ #book

image by Jimmie Rudolfsson (@jimmies_fave_entertainment) with caption : "Some light reading
#horror #rosemarysbaby #book #novel #iralevin" - 1849977523245925238
Report Download 0 0

Some light reading #book

image by Sari (@shadow.of.yith) with caption : ""Der Mensch ist der Abschhaum des Universums." ~ C. B. 
#charlesbukowski #hotwatermusic #book #bookstagram #Bücherwurm #" - 1849977440391301614
Report Download 0 0

"Der Mensch ist der Abschhaum des Universums." ~ C. B. #book

JesusParrot (@jptalkslive) Instagram Profile Photo jptalkslive

JesusParrot

Instagram Image by JesusParrot (@jptalkslive) with caption : "ODUFA was officially launched.
A compelling story of redeeming love...
Thank you @emikeoyemade for this beautiful piece." at Lagos, Nigeria - 1849977401016401642

ODUFA was officially launched. A compelling story of redeeming love... Thank you @emikeoyemade for this beautiful piece. Keep happening! #book